đtvn vòng loại world cup 2022 Thông báo pháp lý

Thông báo pháp lý

Trang web Legal-esport.com là một hướng dẫn miễn phí được thiết kế để cung cấp cho người đặt cược trực tuyến danh sách tất cả các trang web pháp lý để đặt cược vào các cuộc thi esports.

Tiếp xúc : contact@legal-esport.com

Trang web này được lưu trữ bởi:
Kết hợp NV
Skaldenstraat 121
9042 gent
Bỉ
Là 05giờ thi đấu việt nam uae41.977.701
RPR Gent
Điện thoại: +32 (0) 9 218 79 79

Điều kiện sử dụng trang web

Quyền truy cập của bạn vào trang web pháp lý-esport.com (sau đây được chỉ định bởi "trang web") cũng như việc bạn sử dụng nó phải tuân theo các điều kiện chung sau đây.

Tất cả thông tin trên trang web này được công bố với thiện chí và chỉ để biết thông tin chung. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho là cập nhật và chính xác, chúng tôi giờ thi đấu việt nam uae không thể đảm bảo theo cách ngầm hoặc rõ ràng rằng trang web này đầy đủ và tất cả thông tin được cung cấp hoàn tất. Trong mọi trường hợp, trang web không thể bị thẩm vấn vì sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này hoặc thiếu thông tin cụ thể. Việc sử dụng trang web của chúng tôi hoàn toàn có nguy cơ và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất và thiệt hại liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng giờ thi đấu việt nam uae tôi.

Liên kết siêu văn bản

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các liên kết siêu văn bản đến các trang web này. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp các liên kết chỉ cho các trang web hữu ích và đạo đức, chúng tôi không kiểm soát nội dung và bản chất của các trang web và liên kết đến các trang web khác không ngụ ý đề xuất cho toàn bộ nội dung có sẵn trên các trang web này. Sự giờ thi đấu việt nam uae hiện diện của các liên kết siêu văn bản đến các trang web thứ ba không cấu thành xác thực các trang web này hoặc nội dung của chúng. Trách nhiệm của trang web của chúng tôi không thể tham gia vào mọi trường hợp liên quan đến việc sử dụng được thực hiện bởi khách truy cập của các liên kết bên ngoài này.

Bản quyền

Tất cả các yếu tố của tất cả các loại (thương hiệu, logo, hình ảnh, cơ sở dữ liệu, văn bản, bố cục, giờ thi đấu việt nam uae tài liệu ...) mà bạn thấy hoặc đọc trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền trừ khi có quy định khác và do đó không thể sử dụng mà không có ủy quyền bằng văn bản. Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng các tài liệu trên Trang web sẽ không phá vỡ quyền của bên thứ ba.

Các logo, hình ảnh và thương hiệu của các công ty được trích dẫn trên trang web pháp lý-esport.com là tài sản giờ thi đấu việt nam uae độc quyền của các tác giả tương ứng của họ.

Việc tái tạo một trích dẫn luôn được ủy quyền. Tuy nhiên, trích dẫn này tuân theo một số điều kiện nhất định:

- Nó nhất thiết phải ngắn và đánh giá cao theo kích thước của các bài báo được xuất bản trên trang web. 
- Nó phải chỉ rõ trang web là một nguồn dưới dạng liên kết đến www.legal-esport.com

Cuộc sống riêng tư

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web thu thập dữ liệu được tạo bởi điều hướng của bạn, cụ thể là địa chỉ IP, loại và phiên bản của trình duyệt cũng như thiết bị được sử dụng. Google Analytics sử dụng cookie, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích việc sử dụng trang web của người dùng. Dữ liệu được tạo bởi cookie liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được lưu trữ trên máy chủ của Google. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rõ ràng với việc xử lý dữ liệu của mình với Google Analytics trong các điều kiện và cho các mục đích được mô tả ở trên.

Chính sách bảo mật của Google có sẵn trên: https://policies.google.com/privacy?hl=fr

Để hủy kích hoạt Google Analytics, hãy truy cập Trang hủy kích hoạt Google Analytics Và cài đặt mô -đun bổ sung cho trình duyệt của bạn.

Áp dụng đúng

Trang web này được điều chỉnh độc quyền bởi luật pháp Pháp và các công ước quốc tế áp dụng ở Pháp. Ngôn ngữ của các điều kiện chung là ngôn ngữ tiếng Pháp. Trong trường hợp tranh chấp, tòa án Pháp sẽ chỉ có thẩm quyền.

Cập nhật các điều kiện chung

Thông báo pháp lý này được thiết lập tại một thời điểm xác định và có thể thi hành chống lại người dùng tại thời điểm anh ta kết nối với trang web. Chúng tôi có quyền phát triển thông báo pháp lý này vì lý do cập nhật, cải tiến hoặc thích ứng. Người dùng Internet phải thường xuyên tham khảo nó để xác minh các phương pháp tư vấn trang web của chúng tôi.

Trở về