việt nam ngày mấy đá Counter-Strike: Ton c?u t?n c?ng

Counter-Strike: Ton c?u t?n c?ng

Counter-Strike: C c??c t?n c?ng ton c?u

Counter-Strike: Ton c?u t?n c?ng .N ban ??u l m?t ch? ?? nghi?p d? cho Half-Life, nh?ng n ?? ??t ???c l?c ko v tr? thnh m?t tr ch?i ??c l?p.Tr ch?i CS: GO l s? b? sung m?i nh?t cho gia ?nh FPS.N c m?i th? t?t t? cc ch??ng tr??c, v n c th? s? ti?p t?c thnh c?ng trong t??ng lai.

M?t ng??i kh?ng l? esports

CS: GO ???c thi?t l?p v?trực tiếp world cup việt namng ch?c trong c?nh esports.N kh c?nh tranh v th v? ?? xem.?? ginh chi?n th?ng, b?n c?n nhi?u h?n l ch? l k? n?ng;B?n c?ng c?n hi?u chi?n l??c v c? h?c tr ch?i.Ngay c? nh?ng ng??i kh?ng ch?i tr ch?i thch xem cc gi?i ??u CS: GO Esports.

Trong b?i c?nh esports, b?n s? tm th?y cc gi?i ??u hng ??u ??c l?p v cc gi?i ??u l?n. Cc gi?i th??ng th??ng ?? l?n ?? c?nh tranh v?i cc ngnh khc trong l?nh v?c esports. H?u h?t ng??i ch?i ch?i CS: ?i c? g?ng ? l?i trong cc t? ch?c c?a h? do m?c l??ng ???c cung c?p. H? c?ng c? g?ng duy tr trong cc ?i?u kho?n c?a h?p ??ng, th??ng d?n ??n nh?ng ng??i ??ng ??u ?n ??nh. ?i?u ny lm cho CS: ?i m?t l?a ch?n t?t cho cc nh ??u t? v thc ??y pht tri?n th? tr??ng.

??t c??c vo esports ?? tr? nn kh ph? bi?n trong qu kh? g?n ?ay v CS: Go kh?ng khc. N kh ph? bi?n ?? ??t c??c vo do tnh ch?t c?nh tranh c?a tr ch?i. N c m?t c?nh c?nh tranh ?n ??nh, v b? quy t?c kh r? rng. ?i?u ny gip b?n d? dng ti?n hnh phan tch v ??a ra d? ?on t?t v?i kh? n?ng chi?n th?ng r?t l?n. Lu?n c t? l? c??c h?p ly ???c tm th?y n?u b?n th?c s? nhn xung quanh. N?u b?n l ng??i m?i C c??c esports, CS: Go ch?c ch?n l m?t tr ch?i t?t ?? b?t ??u. ?? ??t c??c thnh c?ng vo CS: GO, ??m b?o r?ng b?n xem nhi?u tr ch?i v nghin c?u cc ??i. B?n cng hi?u v? c?ng ??ng, cng t?t.

Cc tnh n?ng chnh c?a CS: GO

CS: Go By Valve ???c pht hnh vo n?m 2012. Su n?m sau, tr ch?i v?n ??ng v?ng khi ??i m?t v?i cc tr ch?i hi?n ??i h?n. M?t ph?n c?a ?i?u ny l do m?t c?ng ??ng thnh l?p v tch c?c.

Ch?i tr ch?i

Ch? ?? tiu chu?n c?a tr ch?i ny ?i h?i ph?i khai thc ho?c b?o v? m?t qu? bom. Ch? ?? ny c 15 vng ki?u lo?i b? ko di cho ??n khi m?t bn th?ng h?u h?t cc vng. Ng??i ch?i ho?c ??ng v? pha kh?ng b? ho?c kh?ng b?. Nh?ng k? kh?ng b? tr?ng bom trong khi nh?ng k? ch?ng kh?ng b? c? g?ng gi? chng kh?ng tr?ng bom t?i m?t trong hai qu? bom. N?u h? kh?ng th? gi? chng kh?ng tr?ng bom, h? c?n ph?i xoa d?u chng tr??c khi chng n? tung; C m?t b? ??m th?i gian ??m ng??c 40 giay.

B?n ??

Cc b?n ?? trn CS: GO th??ng ph? thu?c vo ch? ?? b?n ch?n. Tuy nhin, ?i?u quan tr?ng l c? g?ng hi?u cng nhi?u b?n ?? cng t?t. T?t c? cc b?n ?? ??u c nh?ng con ???ng khc nhau v?i nh?ng qu? bom ???c ?nh d?u r? rng v cc tnh n?ng d? nh?n bi?t khc.

V? kh, thi?t b? v chi?n ??u

Khi b?t ??u m?i vng, b?n c m?t s? ti?n nh?t ??nh ?? mua v? kh v cc thi?t b? khc. Trong vng ??u tin c?a b?n, b?n c ?? cho m?t kh?u sng l?c v m?t m?t hng khc. B?n c th? ki?m ???c ti?n b?ng cch gi?t k? th v ginh chi?n th?ng trong vng. Tuy nhin, h? ki?m ???c t h?n v ?i?u ny c th? ?nh h??ng ??n kh? n?ng chi?n thu?t c?a h? v chi ph t?ng nhanh.

Hng t?n kho, thng v ty ch?nh

B?n c th? m? kha m?t s? v? kh b? sung khi b?n hon thnh m?c tiu ho?c ph h?p. Nh?ng nang c?p ny th??ng ch? c giao di?n khc nhau. Tuy nhin, b?n c th? truy c?p v? kh thay th? trong m?t s? tr??ng h?p. M?t ph?n ki?m k cho th?y cc thng b?n c ???c t? vi?c ch?i cc tr?n ??u. Chng ch?a v? kh hi?m v?i da ??c ?o.

Hi?u su?t h? th?ng

N ho?t ??ng t?t trn trực tiếp world cup việt nammacOS, Linux v Windows. B?n kh?ng yu c?u m?t my m?nh m? ?? ch?i tr ch?i ny. B?n c th? ch?i n v?i b? ??i Intel Core 2, GPU v?i 259MB VRAM v ? c?ng 15GB. Bn c?nh ?, ??m b?o k?t n?i Internet c?a b?n ?n ??nh khi ch?i trong cc gi?i ??u.

B?n quy?n Counter-Strike ? Valve Corporation