lịch việt nam world cup 2022 Huy?n tho?i Apex

Huy?n tho?i Apex

18 thng 3 n?m 2019

N l g?

Apex Legends ??a ra nguyn t?c c?a "Battle Royale", ???c ph? bi?n b?i cc tr ch?i Battlegrounds v Fortnite c?a Playerunknown. C?ng nh? cc ??i th? c?nh tranh, m?t tr ch?i b?t ??u v?i nh?ng ng??i ch?i r?i xu?ng m?t hn ??o. H? ph?i tm ki?m b?n ?? cho v? kh v thi?t b? tr??c khi c? g?ng lo?i b? ??i th? c?a h?, v?i chi?n th?ng s? ??n l?n cu?i cng ?? t?n t?i. ??c bi?t: Huy?n tho?i Apex nh?t thi?t ph?i ???c ch?i v?i s? h?p tc. N kh?ng ph?n ??i m?t tr?m ng??i ch?i m?i ng??i ch?i cho ln da c?a ring h?, m l hai m??i ??i g?m ba ng??i ch?i m?i ng??i. ?ay l n?i tr ch?i c ???c s? khc bi?t l?n t? cc c?p c?a n.

Huy?n tho?i Apex c?ng ???c truy?n c?m h?ng t? mấy giờ việt nam đá banh Overwatch, m?t tr ch?i b?n sng trong ? ng??i ch?i c s?c m?nh khc nhau ty thu?c vo cc nhan v?t h? quy?t ??nh ch?i. M?t kch th??c game nh?p vai sau ? ???c c?m nh?n. V d?, Lifeline l m?t nhan v?t c th? tri?n khai my bay kh?ng ng??i li ?? ch?a lnh cho cc ??ng ??i c?a mnh, v c?ng c th? g?i m?t ci r??ng ??y cc v?t d?ng phng th?. Anh ta s? ph? trch ch?c n?ng h? tr?. Hi?n t?i, tm ky t? c s?n, hai trong s? h? ?? m? kha trong tr ch?i ho?c b?ng cch tr? ti?n.

Gi?i thch v m? t? v? cc huy?n tho?i

Bangalore: Bangalore ch?c ch?n l nhan v?t linh ho?t nh?t trong cc huy?n tho?i Apex. N kh?ng n?i tr?i trong b?t k? l?nh v?c no nh?ng t? b?o v? mnh trn t?t c? cc m?t tr?n. Kh? n?ng th? ??ng c?a n v ng??i nm khi c?a n cho php n thot kh?i cc tnh hu?ng kh kh?n nh?ng c?ng c th? c m?t m?i quan tam t?n c?ng. Cu?i cng, kh? n?ng cu?i cng c?a n l m?t c?ng c? hi?u qu? ?? bu?c cc ??i th? r?i kh?i m?t khu v?c m?.
Bnh mu: Bloodhound c kh? n?ng pht hi?n v? song. B? ??ng c?a n cho php n theo b?t k? ??i th? no ?? s?n lng chng. Trnh theo d?i v k? s?n m?i sau ? c th? t?n c?ng b?ng cch pht hi?n chnh xc v? tr c?a ??i th? ....
?n da: L?i ch?i c?a Caustic hon ton d?a trn cc khu v?c l?n c?a ch?t ??c, anh ta c th? lan truy?n v?i ci b?y kh Nox v kh? n?ng cu?i cng c?a mnh. T??ng t? nh? ht trong Lin minh huy?n tho?i. Hai php thu?t ny lm cho n ??c bi?t tn ph trong cc kh?ng gian kn nh? nh?ng ng?i nh n?i k? th b? m?c k?t v bu?c ph?i v??t qua nh?ng ?m may ??c h?i c?a b?n.
Gibraltar: Gibraltar kh?ng c m?t m hai kh? n?ng b?o v?. B? gip c?a n lm cho n r?t m?nh trong cc cu?c ??ng ?? pha tr??c v mi vm b?o v? c?a n gip tr ho?n nhi?u tnh hu?ng tuy?t v?ng. M?t cht gi?ng nh? Bangalore, n c th? hon ton c?m truy c?p vo m?t khu v?c m? nh? kh? n?ng cu?i cng c?a n.
LifeLine: N?u n kh?ng t?a sng th?ng qua cc kh? n?ng chi?n ??u c?a n, Lifeline r?t h?u ch trong vi?c gi? cho cc ??ng minh c?a n t?n t?i. C? c kh? n?ng ch?a b?nh duy nh?t c?a tr ch?i v c th? ch?a lnh v h?i sinh cc ??ng minh c?a mnh m?t cch nhanh chng (nh? Archangel trong Overwatch). Cu?i cng, c?ng su?t cu?i cng c?a n cho php n cung c?p thi?t b? m?nh m? cho nhm: m?t l?i th? kh?ng nn b? qua!
?o ?nh: Mirage c tng hnh trong cc t?nh m?ch v t?t c? cc kh? n?ng c?a n ???c ??nh h??ng xung quanh vi?c s? d?ng cc b?n sao s? khi?n k? th c?a b?n pht ?in (Shaco?). Khi ???c ch?i chnh xc, Mirage l r?t kh ?on v c?c k? kh kh?n.
Pathfinder: Pathfinder v??t tr?i khi tm ra v? tr t?t nh?t ?? ginh chi?n th?ng trong m?t cu?c chi?n. V?t l?n c?a n cho php n t? ??nh v? l?i trong ch?p m?t v th?m ch ??n nh?ng n?i r?t kh ti?p c?n. Nh? kh? n?ng cu?i cng c?a mnh, anh ta th?m ch c th? chia s? s? di chuy?n ??c bi?t ny v?i ton b? ??i hnh c?a mnh.
bng ma: L?i ch?i c?a Wraith l t?t c? v? tnh di ??ng. S? th? ??ng c?a anh ta c?ng nh? trong kho?ng tr?ng cho php anh ta pht hi?n ra k? th m?t cch d? dng v ??n n?i an ton n?u tnh hu?ng ?i sai. Cu?i cng, Riftime Rift c?a n l m?t trong nh?ng huy?n tho?i c?c k? m?nh m? nh?t trong cc huy?n tho?i Apex. Cho php nhm c?a b?n ti ??nh v? chnh n trong vi giay ?? gay b?t ng? cho ??i th? ch? ??n gi?n l ?in r?.

T?i sao ch?i cc huy?n tho?i Apex? Lm th? no ?? b?t ??u?

Ngoi vi?c cung c?p m?t h? th?ng ch?i tr ch?i khc v?i cc ??ng nghi?p c?a mnh, Apex Legends n?i b?t v?i b?u kh?ng kh c?a n. Khc xa v?i l?i ch?i "tu?i teen" c?a Fortnite v cc m?t "ch?m" c?a PUBG, tr ch?i video Apex Legends mang l?i s? mấy giờ việt nam đá banh t? do v ??ng l?c hon ton x?ng ?ng v?i FPS t?t nh?t. ?? b?t ??u t?t, c m?t s? ?i?u c?n xem xt. ??u tin, h?c cch lm ch? huy?n tho?i c?a b?n m?t cch hon h?o. Tham gia vo ch? ?? ?o t?o ???c cung c?p b?i tr ch?i v ??t ra cho mnh cc m?c tiu. T?p trung vo nhan v?t cung c?p phong cch ch?i yu thch c?a b?n. H?y tho?i mi l?m d?ng h? th?ng tr??t ???c cung c?p trong tr ch?i. Cch ny s? cho php tr?n thot ho?c tham gia vo m?t cu?c chi?n b?t ng?. Ngoi ra, h?y nh? l?u tr? v? kh c?a b?n trong m?t cu?c ?ua: n tc ??ng ??n t?c ?? t?i ?a c?a b?n. Sau ?, ?a d?ng ha kho v? kh c?a b?n; S? d?ng t?t c? cc ti nguyn c?a b?n v ch y ??n ??n d??c: chng hi?m h?n nhi?u so v?i h?u h?t cc tr ch?i.

Tm l?i, Apex cung c?p m?t h? th?ng tr ch?i t??ng ??i c? ?i?n, nh?ng khc nhau trong s? pha tr?n c?a cc th? lo?i. V? mấy giờ việt nam đá banh tr c?a n trong l?nh v?c Th? thao ?i?n t??

Tin t?c