lịch thi đấu vòng bảng world cup 2022 Esport News: B?n c?n bi?t ?i?u ny v? cc s? ki?n hi?n t?i

Esport News: B?n c?n bi?t ?i?u ny v? cc s? ki?n hi?n t?i

Ngy 7 thng 2 n?m 2022

Th? gi?i c?a esport l siu n?ng ??ng v lu?n ??m b?o hnh ??ng v c?ng th?ng. Kh?ng ph?i l kh?ng c ly do m l?nh v?c th? thao ??c bi?t ny v?n ?ang pht tri?n ?ng k? m?i n?m v ngy cng c nhi?u ng??i ?am m ch?i game th? thao cu?ng tn bi?t cch tm ???ng ??n th? gi?i esport. Trong blog ny, b?n c th? ??c m?t s? tin t?c t? l?nh v?c esport. Cc gi?i ??u m b?n kh?ng nn b? l?, m cn lịch thi đấu vòng 3 world cup th?ng tin v? cc tr ch?i, ??i v t?ng h?p.

Gi?i ??u tuy?t v?i ? Antwerp th v? cho ng??i H Lan

Ma xuan ny l l?n ??u tin Ph?n c?ng-Tournament, CS: Go Major, v? tr ? Antwerp. Chnh xc l s? ki?n qu?c t?, n?i c th? ki?m ???c h?n 875.000 euro cho ng??i tham gia, ???c ln k? ho?ch t? ngy 9 thng 5 ??n 22 thng 5 n?m 2022. Phin b?n tr??c ? Stockholm, vo n?m 2021, ?? thnh c?ng l?n, v v?y phin b?n Antwerp h?a h?n r?t nhi?u. Th?t tuy?t khi khn gi? c?ng ???c cho ?n trong Antwerp Sportpaleis, nh? bay gi? (n?u cc bi?n php corona kh?ng thay ??i trong l?nh v?c ny).

E-Athlete Ajax th?ng FIFA 22 Team39 Cup

Vo th? Hai, ngy 31 thng 1 n?m 2022, tr?n chung k?t c?a FIFA 22 Team39 Cup, tr ch?i bng ? n?i ti?ng. Trong m?t tr?n ??u th v?, Amsterdam E-Athlete Finn Donderwinkel, lin k?t v?i ??i th? thao ?i?n t? lịch thi đấu vòng 3 world cup c?a Ajax, ?? ?nh b?i Feyenoorder Collin Dekkers v?i t? s? cu?i cng ???c ?nh d?u l 4-0. T?ng s? gi?i th??ng c?a gi?i ??u th? thao ?i?n t? ny l 1500 euro. Donderwinkel mang 1000 euro v? nh, trong khi Dekkers gilịch thi đấu vòng 3 world cup nh ???c s? ti?n 400 euro. 100 euro cn l?i ?? ?i ??n s? ba.

H?y ?? m?t ??n nh?ng tr ch?i th v? ny vo n?m 2022

Th? gi?i th? thao ?i?n t? t?t nhin kh?ng ??ng yn. M?i l?n cc tr ch?i m?i, cc gi?i ??u v cc cu?c thi xu?t hi?n khi?n cho v?n ??ng vin ?i?n t? cu?ng tn ? ra gh? c?a mnh. M?t trong nh?ng v d? ??p nh?t l Roller Champions, m?t tr ch?i t?o thnh s? pha tr?n gi?a Rocket League v tr??t b?ng. Trn vn tr??t c?a b?n, b?n ph?i ?i m?c tiu trong tr ch?i ny, ???c thi?t k? b?i Ubisoft Montreal. Vo n?m 2021, gi?i ??u ??u tin c?a tr ch?i t??ng tc ny ?? di?n ra. Hy v?ng cc phin b?n m?i c?a cc nh v? ??ch l?n s? ra m?t vo n?m 2022! Halo Infinite l m?t ng??i b?t m?t khc trong th? gi?i th? thao ?i?n t? m cc th? thao ?i?n t? H Lan ph?i gi? trong t?m m?t. Tr ch?i ny, trong ? m?t b?n c?p nh?t d? ki?n lịch thi đấu vòng 3 world cup ??vo n?m 2022, l phin b?n ph? bi?n nh?t trong lo?t Halo vo cu?i n?m 2021. Cu?i cng, ch y ??n tr ch?i Rumbleverse. T? ngy 8 thng 2 n?m 2022, tr ch?i th? thao ?i?n t? tuy?t v?i ny c th? ???c ch?i mi?n ph th?ng qua qu s?m.

Tin t?c