lịch đá vòng loại wc Khi Th? thao châu âu có mấy suất dự world cup 2022v Esports g?p nhau: Ng??i chi?n th?ng c?a Champions League Php h?p tc v?i Galaxy Race

Khi Th? thao v Esports g?p nhau: Ng??i chi?n th?ng c?a Champions League Php h?p tc v?i Galaxy Race

24 thng 11 n?m 2021

Khi th? gi?i c?a esports ti?p t?c pht tri?n v?i t?c ?? nhanh chng v d? ki?n ??s? lm nh? v?y trong t??ng lai g?n, ngy cng nhi?u ??i th? thao truy?n th?ng, v?n ??ng vin, v cc c?ng ty v cc bn lin quan ?ang coi esports l m?t l?nh v?c th v? ?? m? r?ng. S? h?p tc n?i ti?ng nh?t v c l? ???c bao ph? nhi?u nh?t gi?a cc t? ch?c th? thao v esports l Hi?p h?i Esports c?a t? ch?c Esports Anh h?p tc v?i c?u siu sao c?a Manchester United David Beckham, ng??i c?ng tr? thnh ??ng s? h?u c?a Guild.

châu âu có mấy suất dự world cup 2022

Becks kh?ng ph?i l c?u th? bng ? thnh c?ng duy nh?t ??t m?c tiu c?a mnh vo v? tr? esports v ti?m n?ng to l?n c?a n. Tu?n tr??c, ch?ng h?n, m?t c?châu âu có mấy suất dự world cup 2022 u ng??i khc c?a Manchester United (v tnh c? l c?u ??ng ??i c?a Beckham t?i Red Devils) ?? ra m?t c? quan ??i di?n c?a ring mnh, Talent Lyfe. Mika?l Silvestre, ng??i c?ng ?? thu th?p 40 m? cho ??i tuy?n qu?c gia Php t? n?m 2001 ??n 2006, ?? thnh l?p c? quan ny v tuyn b? r?ng h? c?ng s? h?p tc v?i Galaxy Racer, m?t t? ch?c esports v l?i s?ng pht tri?n nhanh chng c tr? s? t?i Dubai.

V? ti n?ng Lyfe v Galaxy Racer

Trong qu trnh gi?i thi?u chnh th?c v? ti n?ng Lyfe tu?n tr??c, ban qu?n ly c?a c? quan ?? gi?i thch r?ng tr?ng tam chnh c?a h? n?m ? vi?c thu ht nhan ti bng ? ??c bi?t t? kh?p n?i trn th? gi?i v gip nh?ng c?u th? ? pht tri?n ti?m n?châu âu có mấy suất dự world cup 2022 ng t?i ?a c?a h?. H? s? lm ?i?u ny d?a trn n?m n?n t?ng c? b?n, bao g?m chi?n l??c truy?n th?ng x? h?i v qu?n ly hnh ?nh, h? tr? y t? v th? d?c b? sung châu âu có mấy suất dự world cup 2022 chuyn nghi?p v chu?n b? tinh th?n.

Lm th? no ?? Galaxy Racer ph h?p v?i cc k? ho?ch ny, sau ?? Bn c?nh vi?c l m?t ??i tc, Galaxy cn l m?t nh ??u t? vo ti n?ng Lyfe, ?? b?t ??u. Trn h?t, s? h?p tc ny mang ??n cho c? quan c?a Silvestre c? h?i t?o nn tn tu?i trong th? gi?i esports ?ang bng n? v?i s? gip ?? c?a Galaxy, trong khi n c?ng cung c?p cho chnh Galaxy m?t vi b??c ti?n h?p d?n, bao g?m c? vi?c ti?p xc v?i th??ng hi?u trn ton th? gi?i v tn M?t ngnh c?ng nghi?p lin quan, v? m?ng l??i, v chuyn m?n v kinh nghi?m qu?n ly v?n ??ng vin ?u t.

Ng??i t?o n?i dung Galaxy Racer v Esports

L m?t t? ch?c esports, Galaxy Racer hi?n ?ang châu âu có mấy suất dự world cup 2022qu?n ly m??i ba ??i esports ? cc gi?i ??u khc nhau, bao g?m Lin minh huy?n tho?i, ph?n c?ng: t?n c?ng ton c?u v Fortnite. T? ch?c ny c?ng t? ho c b?n phan châu âu có mấy suất dự world cup 2022 khc kinh doanh khc, c? th? l t? ch?c v qu?n ly gi?i ??u, bn hng, sng t?o n?i dung v m?t h?ng thu am. ??c bi?t l s? sng t?o n?i dung s? c gi tr? ??i v?i ti n?ng Lyfe, v Galaxy qu?n ly m?t s? ng??i t?o n?i dung hng ??u cho cc l?nh v?c khc nhau trn th? gi?i, v ??c bi?t l ? cc khu v?c ??ng Nam , B?c Phi v Trung ??ng. V?i h?n 100 ng??i sng t?o trn tu, t? ch?c ny ?? ??t ???c h?n 500 tri?u ng??i v h?n hai t? l??t xem m?i thng. Ni cch khc, kh?ng kh ?? th?y m?t s? tch h?p c?a th? thao v ki?n ??th?c v m?ng l??i th? thao c th? c gi tr? l?n ??i v?i m?t c? quan ti n?ng m?i nh? Talent Lyfe.

Tin t?c