fifa zone

fifa game play online Php m? ??u ?? ra m?t gi?i ??u qu?n v?t esports ??u tin

Php m? ??u ?? ra m?t gi?i ??u qu?n v?t esports ??u tin

27 thng 3 n?m 2018

Kh?ng ai c th? b? qua s? gia t?ng c?a esports v?i cc s? ki?n nh? Chung k?t Th? gi?i Lin minh huy?n tho?i v? trong hng tri?u khn gi? tr?c ti?p t? kh?p n?i trn th? gi?i. V?i cc m?n th? thao k? thu?t s? cho th?y r?ng chng l m?t l?c l??ng ???c th?c hi?n nghim tc, kh?ng c g ng?c nhin khi cc m?n th? ch?t truy?n th?ng ?ang tm ki?m nh?ng cch fifa zone m?i ?? m? r?ng sang ph??ng ti?n k? thu?t s?. Trong ?, ban t? ch?c Php m? r?ng ?? ti?t l? r?ng h? s? t? ch?c m?t gi?i ??u esports v?i tr ch?i Tennis Tour World AN Ch?c ch?n ?? v? r?t nhi?u bo ch tch c?c.

Th?ng bo c?a Gi?i ??u Esports v nhm gi?i th??ng gia t?ng ?i km v?i m?t th?a thu?n m?i s? ch?ng ki?n ??Lin ?on Qu?n v?t Php m? r?ng quan h? ??i tc v?i BNP Paribas trong 5 n?m n?a. BNP Paribas tuyn b? r?ng h? s? ti?p t?c h? tr? Php m? r?ng th?ng qua m?t lo?t cc d? n k? thu?t s? s? di?n ra trn ph?m vi qu?c t?. Gi?i ??u qu?n v?t esports ch? l gi?i ??u ??u tin, v n s? ???c t? ch?c t?i 8 qu?c gia bao g?m B?, Php, ??c, Anh, Y, Trung Qu?c ?n ?? v Brazil. Nh?ng ng??i chi?n th?ng t? m?i qu?c gia s? ??n v?i nhau cho tr?n chung k?t s? ???c t? ch?c t?i Roland Garros vo ngy 25 thng 5, trong Php m? r?ng. Th?t fifa zone b?t th??ng khi m?t gi?i ??u theo phong cch ny d?a trn m?t tr ch?i m kh?ng ai c th? ch?i, nh?ng v?i m?t gi?i th??ng nh? v?y trn ???ng, kh?ng c nghi ng? r?ng n s? ???c tham d? v cu?c thi s? tr? nn hung t?n.

Tin t?c