dota 2 vpgame G3 Esports h?p tc v?i Powtrade Gaming to Power Esports Wagering Platfer

G3 Esports h?p tc v?i Powtrade Gaming to Power Esports Wagering Platfer

17 thng 9 n?m 2021

G3 Esports (G3) ?? ky h?p tc world cup 2022 có bao nhiêu đội v?i Comtrade Gaming, m?t nh cung c?p hng ??u v? c?ng ngh? Igaming tr?c tuy?n.H? s? lm world cup 2022 có bao nhiêu đội vi?c cng nhau ?? cung c?p qu?n ly ti kho?n ng??i ch?i v c? s? h? t?ng ph? tr? cho n?n t?ng ??t c??c esports s?p t?i c?a G3.

G3 xem xt s? b?o v? c?a ng??i ch?i l ?u tin s? m?t. Chng t?i ?? tham gia vo cc cu?c th?o lu?n sau r?ng v?i cc c? quan qu?n ly v nh l?p php ? nhi?u ti?u bang ?? ??m b?o chng t?i t?o ra c?ng ngh? m?nh m? nh?t c th? ?? b?o v? nh?ng ng??i ?nh b?c c v?n ?? v ng?n ch?n cc game th? c kh? n?ng ti?p c?n ",world cup 2022 có bao nhiêu đội Anthony Gaud, G3 Gim ??c ?i?u hnh Esports. "Chuyn m?n c?a Comtrade trong ngnh c?ng nghi?p ch?i game tr?c tuy?n l v? song v chng t?i r?t vui m?ng ???c lm vi?c v?i h? ?? xay d?ng m?t ?? ngh? ??u tin cho vi?c ??t c??c eSports."

H?p tc v?i G3 s? ?nh d?u b??c ??t ph ??u tin c?a Comtrade vo world cup 2022 có bao nhiêu đội th? tr??ng Hoa K?. "Chng t?i hon ton vui m?ng khi ???c lm vi?c v?i G3 Esports v cung c?p n?n world cup 2022 có bao nhiêu đội t?ng Igaming c?a h?", Steven Valentine, gim ??c th??ng m?i, Comtrade Gaming ni. "R?t hi?m khi tm th?y m?t ci g ? th?c s? m?i v ??c ?o trong kh?ng gian ?nh b?c nh?ng n?i dung esports ??c quy?n m G3 ?ang t?o ra k?t h?p v?i cch n s? tham gia v?i ng??i ch?i ?ang hon ton ph v? n?n t?ng m?i. H? ?? t?p h?p m?t nhm cc chuyn gia hng ??u trong nhi?u l?nh v?c v Chng t?i r?t t? ho ?ay l quan h? ??i tc n?n t?ng ??u tin c?a chng t?i ? Hoa K?. Chng t?i mong mu?n ???c ra m?t ? New Jersey v sau ? tung ra n trn kh?p cc ti?u bang b? sung. "

Th?ng bo cho php C c??c esports h?p php ? New Jersey???c th?c hi?n b?i C? quan Pht tri?n Kinh t? New Jersey (NJEDA) v B? ph?n Th?c thi Ch?i game ? New Jersey (DGE). N?m world cup 2022 có bao nhiêu đội2020, G3 ?? gip t?o ?i?u ki?n cho s? ki?n c c??c esports h?p php ??u tin ? New Jersey k?t h?p v?i esports c?a ??ng minh.

Tin t?c