bd wap ty le keo Cc v? b?t gi? PUBG: ??i th? Fortnite chi?m gi? ?n ??

Cc v? b?t gi? PUBG: ??i th? Fortnite chi?m gi? ?n ??

12 thng 4 n?m 2019

Tho?t nhn, n ch? l m?t tr ch?i video khc. Nh?ng Battlefields of Playerunknown (PUBG) - ??i th? c?a Fortnite ?? x?ng vo ?n ?? - hi?n ?ang b?t gi? m?i ng??i khi cc nh ch?c trch c? g?ng ?n p m?t tr ch?i m h? tin r?ng ?ang tr? thnh m?i nguy hi?m cho nh?ng ng??i ch?i n. Supreet Aneja ?ang c? g?ng tm ra ly do t?i sao anh ta nghi?n nh? v?y.

"C ph?i anh ?y l m?t ng??i ch?i PUBG?" Th? t??ng ?n ?? Narendra Modi ?? c??i khi m?t ng??i m? lo l?ng ni r?ng con trai b b? m ?nh b?i c? b?c tr?c tuy?n t?i m?t s? ki?n sinh vin ? th? ?? Delhi vi thng tr??c.

Cau h?i c?a anh l m?t ti?ng c??i cho ?m ??ng: sau t?t c?, m?i ng??i ??u nghe ngày nào việt nam đá v? Battlegrounds (PUBG) c?a Playerunknown, m?t tr ch?i nhi?u ng??i ch?i tr?c tuy?n ?? gay ra cc tiu ?? trn ton qu?c trong nh?ng thng g?n ?ay.

Nh?ng m?t s? ng??i kh?ng c??i. ?nh b?c ?? b? c?m ? m?t s? thnh ph? ?n ?? nh? Rajkot, n?i 16 ng??i ?? b? b?t vo tu?n tr??c. Nguyn nhan?

"?i?u ny d?n ??n m?t thi ?? b?o l?c c?a nh?ng ng??i tr? tu?i", th?ng bo c?m gi?i thch.

??ng th?i, cc quan ch?c ? bang Goa, ng??i ku g?i vi?c p d?ng lu?t ?? ?n p PUBG, g?i ? l "con qu? trong m?i ng?i nh" sau m?t lo?t cc cau chuy?n ?ng bo ??ng.

C? th?, h? ?? bo co v? m?t c?u b 18 tu?i ? thnh ph? Mumbai, ng??i ?? t? t? vi tu?n tr??c v anh ta kh?ng th? c ???c m?t chi?c ?i?n tho?i th?ng minh t??ng thch v?i tr ch?i ph? bi?n, trong khi nh?ng ng??i khc bo co cc tr??ng h?p ?e d?a, tr?m c?p v t? c?t xn.

ngày nào việt nam đá Nh?ng m?i quan tam c?a h? c h?p ly - hay ? ch? l s? cu?ng lo?n?

Tr ch?i ? ?n ?? ph? bi?n nh? th? no?

V? cng. Phin b?n di ??ng ?? c h?n 100 tri?u l??t t?i xu?ng cho ??n nay.

Lokesh Suji, Gim ??c Lin ?on ?n ?? Th? thao ?i?n t?, ni r?ng gi th?p cho ?i?n tho?i th?ng minh v d? li?u ?? thc ??y s? ph? bi?n c?a tr ch?i.

"Fortnite, m?t tr ch?i c?nh tranh, kh?ng th? ra m?t trn Android, kh?ng gi?ng nh? PUBG, ?ay l m?t y?u t? quan tr?ng", ?ng ni thm.

Cc con s? nghe c v? ?n t??ng, nh?ng h?y nh? r?ng ?n ?? l m?t th? tr??ng ?i?n tho?i th?ng minh kh?ng l?, v?i 830 tri?u ng??i dng d? ki?n ??vo n?m 2012.
??t n??c ny n?m trong s? n?m th? tr??ng hng ??u cho ch?i game di ??ng v h?n 40% ng??i dng dnh m?t gi? m?i gi? ?? ch?i tr ch?i trn ?i?n tho?i c?a h?.

Tuy nhin, n kh?ng ch? l nh?ng con s? ngày nào việt nam đá ???c t?i xu?ng m t?i xu?ng tr ch?i, m cn th?i gian h? dnh cho n. M?t cu?c kh?o st g?n ?ay cho th?y nh?ng ng??i ?am m PUBG ? ?n ?? dnh kho?ng tm gi? m?t ngy trong th? thao.

"T?i b? l? cc l?p h?c ?? ch?i nhi?u l?n trong tr ch?i", sinh vin Himanshu Kumar ni v?i BBC, v thm r?ng anh ta ?? th?y tr ch?i gay nghi?n h?n cc s?n ph?m t??ng t? khc.

V?y t?i sao ng??i ?n ?? thch PUBG?

Cc chuyn gia tr ch?i tin r?ng tnh n?ng tr chuy?n b?ng gi?ng ni c?a n, cho php ng??i ch?i tr chuy?n v?i ??i c?a h? trong khi ch?i, gip h? n?i b?t.

"Tnh n?ng ny lm cho PUBG t??ng tc h?n nhi?u tr ch?i khc, v b?n th?c s? c th? k?t b?n khi ch?i", ?ng Kumar l?u y.

??i v?i Gunjit Gandhi, m?t ng??i ch?i PUBG th??ng xuyn khc, tr ch?i ny c?c k? than thi?n v?i ng??i dng v d? truy c?p cho ?i?n tho?i di ??ng.

"T?i ch?a bao gi? th?y ?? h?a th?c t? v ch?c n?ng tr chuy?n nh? v?y trn m?t tr ch?i di ??ng tr??c ?ay. Cc tnh n?ng nh? v?y th??ng ???c tm th?y trong cc tr ch?i my tnh, ?i h?i nhi?u th?i gian v c?ng s?c h?n", ?ng ni.

S? nhi?t tnh ???c t?o ra b?i tr ch?i c?ng c th? t?o ra nhi?u s? quan tam h?n ??n s? m?i n?i c?a ?n ?? th? thao ?i?n t? ngnh c?ng nghi?p.

"PUBG l m?t trong nh?ng ly do t?i sao chng t?i ?? th?y s? gia t?ng s?c m?nh c?a tr ch?i ?? gip l?nh v?c c?a chng t?i pht tri?n", ?ng Suji, ng??i ??ng ??u Lin ?on ngày nào việt nam đá th? thao ?i?n t? ?n ?? ..

Tin t?c